เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: ปฎิทินวันพระ 2566

 

ปฎิทินวันพระ 2566 / 2023

วันพระ มกราคม 2566

วันอาทิตย์ 29 มกราคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)

วันพระ กุมภาพันธ์ 2566

วันอาทิตย์ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓)

วันจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓)

วันอาทิตย์ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓)

วันจันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)

วันพระ มีนาคม 2566

วันจันทร์ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)

วันอังคาร 14 มีนาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔)

วันอังคาร 21 มีนาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔)

วันพุธ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)

วันพระ เมษายน 2566

วันพุธ 5 เมษายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕)

วันพฤหัสบดี 13 เมษายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕)

วันพุธ 19 เมษายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕)

วันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)

วันพระ พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)

วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖)

วันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖)

วันเสาร์ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

วันพระ มิถุนายน 2566

วันเสาร์ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

วันอาทิตย์ 11 มิถุนายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗)

วันอาทิตย์ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)

วันพระ กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)

วันจันทร์ 10 กรกฎาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘)

วันจันทร์ 17 กรกฎาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘)

วันอังคาร 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันพระ สิงหาคม 2566

วันอังคาร 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันพุธ 2 สิงหาคม 2566 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันพุธ 9 สิงหาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันพุธ 16 สิงหาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘)

วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

วันพฤหัสบดี 31สิงหาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

วันพระ กันยายน 2566

วันศุกร์ 8 กันยายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙)

วันศุกร์ 22 กันยายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

วันศุกร์ 29 กันยายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

วันพระ ตุลาคม 2566

วันเสาร์ 7 ตุลาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

วันเสาร์ 14 ตุลาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐)

วันอาทิตย์ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันอาทิตย์ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันพระ พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑)

วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

วันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

วันพระ ธันวาคม 2566

วันอังคาร 5 ธันวาคม 2566 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

วันอังคาร 12ธันวาคม 2566 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒)

วันพุธ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)

วันพุธ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑)

บทความเด่น