เบอร์ปรับกรรม
บทความเด่น

เรื่อง :: ปฏิทินวันพระประจำปี พ.ศ.2560

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2563


วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

 ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

 ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ เมษายน 2563

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
วันพุธที่ 15 เมษายน 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด  วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด  วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด  วันอัฏฐมีบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่
5 มิถุนายน 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด  วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563  แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด  วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

 ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด  วันแม่
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ กันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด  วันออกพรรษา
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด  วันลอยกระทง

 ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

 ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563  แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

บทความเด่น